Handelsvilkår | Nemprint

Handelsvilkår hos Nemprint

1.0 Tilbud og aftale

1.1.
Hvis Nemprint A/S afgivet et tilbud, er det bindende for Nemprint A/S 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

1.2.
Aftale er indgået, når Nemprint A/S accepterer bestillingen.

1.3.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.
Der kan forekomme variationer i størrelse mellem tryksagerne. Fra +/- 2mm til 2%. Der skal forventes en mindre variation på tryksager hvor der skal påsættes et tryk på et produkt. Da disse manuelt placeres efter bedste egenskaber. 

Efterbehandling af trykager har en tolerance på +/- 2mm.

Tryk på på tekstiler kan variere op til 2 cm,.

Tryk på krus kan variere op til 5 mm.

Etiketter på rulle, har en tolerance på op til 3mm, klistermærker på ark har en tolerance på 2mm.

1.5.
I Nemprint A/S kan der betales med: Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY,  JCB, China UnionPay og American Express

2.0. Pris

2.1.
Alle priser er opgivet både med og uden moms på nemnprint.dk

2.2.1.
Har bestilleren anmodet Nemprint A/S om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk eller lignende, er Nemprint A/S berettiget til at få dette arbejde betalt med Nemprint A/Ss til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Nemprint A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Nemprint A/S berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Nemprint A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Nemprint A/S inden arbejdet i gangsættes.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på Nemprint A/S adresse i Højbjerg. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Nemprint A/S bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren – og påtager Nemprint A/S sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering og risikoens overgang.

3.0 Vi sender med GLS, UPS, eller Danske Fragtmænd, som leverer dagen efter 95% at tiden. Nemprint A/S har ingen indflydelse på  leverings tider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser.
Med mindre andet er aftalt, anses levering af varer for sket, når varerne er udleveret fra Sælgers adresse, og afsendt til tiden. (ab lager).

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Nemprint A/S arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Nemprint A/S ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Nemprint A/S leveringsforpligtelser fordyres for Nemprint A/S er Nemprint A/S forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Nemprint A/S ved betaling af den af Nemprint A/S beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er Nemprint A/S forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Nemprint A/S er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1.  – Med mindre andet er aftalt, sker betaling når ordren bliver afsendt, eller afhentet.

4.2. – Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynds måned.

4.3. – På Nemprint A/Ss anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Nemprint A/S forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. – Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Nemprint A/S berettiget til delvis fakturering.

4.5 – Der er mulighed for at betale med faktura betaling ved udtjekning. Dette koster kr 40,- + moms. i fakturagebyr, og er forbeholdt kunder der kan kreditgodkendes. (kræver som min et A/S eller ApS selvskab, og offentliggjorte regnskaber.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra Nemprint A/S – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Nemprint A/S ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Nemprint A/S og må ikke uden Nemprint A/Ss godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad Nemprint A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Nemprint A/Ss ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6.4.
Billeder til markedsføring og annoncer. Der bliver med jævne mellemrum taget billeder af produkter fra vores produktion til markedsføring af Nemprints annoncer. I et så hvidt muligt omfang, og hvis det kan lade sig gøre, vil vi altid kontakte kunden, inden billeder bliver lagt online på sociale medier. Men dette er ikke altid muligt, ønsker du ikke at dine produkter må bruges til markedsføring, skal vi have et skriftlig skriv omkring dette ved bestilling. Billeder af personer vil aldrig blive brugt til markedsføring.

6.5
For at kunne bruge et design, du skal have de fulde rettigheder til det. Hvis du er usikker eller i tvivl, skal du bekræfte dit ejerskab eller søge tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Når du uploader en fil til print, accepterer du følgende vilkår:

– Jeg holder kommercielle rettigheder til at reproducere designet.
– Hvis af en eller anden grund den juridiske ejer af dette design kontakter Nemprint A/S, vil de blive dirigeret til mig.
– Jeg forstår at ulovlig brug af tredjeparts indhold med ophavsret, er en alvorlig forbrydelse og kan føre til sanktioner.

7. Forsinkelse

7.1
Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1.
NemPrint A/S kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
Nemprint A/S har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Nemprint A/S, har Nemprint A/S ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 4 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Nemprint A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.
Nemprint A/S har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

8.6.

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Nemprint A/S ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har Nemprint A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Nemprint A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Nemprint A/S ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
Nemprint A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Nemprint A/S sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Nemprint A/S skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
Nemprint A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Nemprint A/Ss, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Nemprint A/S har udført, jf. pkt. 2.5. Nemprint A/S er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Nemprint A/S. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

Nemprint A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Fortrydelsesret

12.1.

Kunden kan fortryd en ordre, indtil Nemprint A/S begynder produktionen af denne.

13. Persondata
Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

Hvis du vil have slettet din kunde konto kan du skrive en mail til info@nemprint.dk og vi sletter den hurtigst muligt.

14. Cookies

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger.

Når du besøger nemprint.dk, bliver der lagt cookies på din computer.

Vi sætter først cookies, når du bevæger dig videre fra vores startside. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. Du kan følge nedenstående links, hvis du ønsker vejledning i at slette cookies fra din browser.

nemprint.dk bruger cookies til at optimere dit besøg, når du navigerer rundt på vores hjemmeside, og til at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjemand.

nemprint.dk indsamler følgende data:

IP-adresser og sider der er besøgt på nemprint.dk

De cookies, der anvendes, slettes automatisk efter 60 minutter.

På nemprint.dk findes øvrigt indhold fra internettet, der sætter cookies. Det gælder følgende:

Fx videoer fra Youtube, link til facebook

Der sættes tredjeparts-cookies fra fx YouTube, når du afspiller en film hentet fra YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at huske præferencer.

Læs om cookies fra YouTube (hos Google – på dansk): https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/]

Vejledninger til at fjerne cookies fra din browser

Vejledning til at fjerne cookies i de forskellige IE (Internet Explorer) versioner klik her.

Vejledning til at fjerne cookies fra Lion (MAC OS) klik her.

Vejledning til at fjerne cookies fra Google Chrome klik her.5

Referencer

Vi elsker glade kunder - mød dem her

Log ind på din konto